techcetera.

Alblasserdam, oktober 2015

1.1 Deze algemene bedrijfsvoorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten en aanbiedingen, welke Techcetera aanvaardt voor het leveren van zaken, het verrichten van diensten, alsmede voor werkzaamheden in het kader van overeenkomst van opdracht.

1.2 Op alle opdrachten, welke Techcetera aanvaardt, zijn, tenzij in zoverre uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, uitsluitend van toepassing:

  1. deze algemene bedrijfsvoorwaarden
  2. de overeenkomst van opdracht
  3. DNR 2005

Deze algemene bedrijfsvoorwaarden gelden in aanvulling op de DNR 2005 met dien verstande dat in geval van tegenstrijdigheden tussen deze algemene bedrijfsvoorwaarden en DNR 2005 deze algemene bedrijfsvoorwaarden prevaleren. De opdrachtgever wordt voorafgaand aan het aangaan van de overeenkomst van opdracht, met deze algemene bedrijfsvoorwaarden bekend gemaakt. Alle door de opdrachtgever gestelde voorwaarden, welke met deze algemene bedrijfsvoorwaarden c.q. het bepaalde in rubriek b. in strijd zijn, zijn op de aan Techcetera verstrekte opdracht niet van toepassing, tenzij in zoverre die bepalingen uitdrukkelijk schriftelijk door Techcetera zijn aanvaard. De toepasselijk verklaring door opdrachtgever van eigen algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, zodat die voorwaarden hoe dan ook geen gelding hebben.

1.3 Deze algemene bedrijfsvoorwaarden zullen tevens toekomstige rechtsverhoudingen tussen partijen regelen, tenzij op enig moment uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen.

2.1 Een door Techcetera uitgebrachte aanbieding is te allen tijde volledig vrijblijvend en Techcetera kan een naar aanleiding van een aanbieding gegeven opdracht zonder opgave van redenen onmiddellijk weigeren, zonder dat dit enige verplichting voor Techcetera met zich meebrengt.

2.2 De aanbieding vermeldt in ieder geval de specifieke voorwaarden waaronder Techcetera een overeenkomst van opdracht kan aanvaarden alsook de algemene bedrijfsvoorwaarden waaronder zodanige aanvaarding kan plaatsvinden. De prijs van de opdracht wordt uiteindelijk vastgesteld op basis van de werkelijk bestede uren.

2.3 Indien een opdracht wordt verstrekt, welke overeenkomt met de inhoud van een door Techcetera gedane schriftelijke aanbieding, dan komt de overeenkomst van opdracht eerst tot stand op de datum van aanvaarding door Techcetera van een aan haar verstrekte opdracht. Indien door Techcetera mondeling een opdracht wordt aanvaard, welke overeenkomt met de inhoud van de door Techcetera gedane aanbieding, dan komt de overeenkomst tot stand op de datum waarop Techcetera aanvaarding van zodanige opdracht schriftelijk bevestigt en een getekend exemplaar retour ontvangen heeft.

3.1 Het is de opdrachtgever, behoudens schriftelijke toestemming van Techcetera verboden de werknemers en ex-werknemers van Techcetera die in het kader van een overeenkomst van opdracht werkzaamheden voor de opdrachtgever hebben verricht gedurende de overeenkomst van opdracht alsmede 12 maanden na afloop daarvan in dienst te nemen of hen buiten dienstverband of anderszins direct of indirect al dan niet tegen betaling werkzaamheden en/of activiteiten te laten verrichten ten behoeve van de opdrachtgever c.q. ten behoeve van ondernemingen die in concernverband met de opdrachtgever samenwerken, een en ander in de ruimste zin.

3.2 Bij overtreding van het in het vorige lid omschreven verbod is de opdrachtgever aan Techcetera een dadelijk en ineens, zonder sommatie of ingebrekestelling, opeisbare schadevergoeding van € 25.000,00 (vijfentwintigduizend euro) per overtreding en van € 300,00 (driehonderd euro) voor elke dag dat de desbetreffende overtreding voortduurt, verschuldigd, onverminderd het recht van Techcetera om volledige schadevergoeding te vorderen.

3.3 Het onderhavige artikel is tevens van toepassing op (aspirant)medewerkers die door Techcetera op enigerlei wijze als kandidaat bij opdrachtgever zijn geïntroduceerd. Mocht er op het moment dat opdrachtgever met de door Techcetera aangeboden (aspirant)medewerker een rechtstreeks dienstverband zijn aangegaan, of werkzaamheden laat verrichten (via derden), zonder dat partijen tot een vergelijk waren gekomen omtrent het uurtarief, dan is opdrachtgever aan Techcetera dadelijk en ineens, zonder sommatie of ingebrekestelling, een schadevergoeding van € 25.000,00 (vijfentwintigduizend euro) exclusief BTW verschuldigd, onverlet het recht van Techcetera om volledige schadevergoeding te vorderen. De hieruit voortvloeiende verplichtingen voor opdrachtgever zijn van kracht gedurende 12 kalendermaanden vanaf de introductie door Techcetera.

4.1 Techcetera draagt zorg voor het bijhouden van een nauwkeurige administratie, met name waar het gaat over de inzet van haar personeel ter zake van het onderhavige project. Door of namens Techcetera wordt wekelijks een schriftelijke urenverantwoording aan opdrachtgever voorgelegd, een en ander ten einde de uiteindelijke nacalculatie te vereenvoudigen en inzichtelijk te maken voor partijen. Onderhavige urenverantwoording wordt onmiddellijk na acceptatie door opdrachtgever door partijen als bindend beschouwd. Van voornoemde acceptatie is sprake ingeval Techcetera binnen twee dagen na het verlopen van de week waarop de urenverantwoording betrekking heeft geen uitdrukkelijk schriftelijke reclame van opdrachtgever tegen de urenverantwoording heeft ontvangen. De bewijslast omtrent de tijdige indiening van de reclame rust op opdrachtgever.

4.2 Betaling door opdrachtgever aan Techcetera zal op basis van een door Techcetera aan opdrachtgever wekelijks verstrekte factuur plaatsvinden binnen 14 dagen na Ontvangst van de factuur. De factuur zal met name vermelden de periode waarop de factuur betrekking heeft, een specificatie betreffende de inzet van door Techcetera ingezet personeel, materiaal en materieel en een verwijzing naar de onderhavige algemene bedrijfsvoorwaarden.

4.3 Reclames ten opzichte van de inhoud van de facturen dienen binnen 7 dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk bij Techcetera te worden ingediend. Aan reclames die later worden ingediend dan binnen de hier voorziene termijn, kan opdrachtgever geen rechten ontlenen. Overigens, eventuele reclames schorten de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.

4.4 De opdrachtgever zal binnen 1 werkdag nadat daartoe aanleiding is ontstaan bij Techcetera klagen over ondeugdelijk verrichte werkzaamheden c.q. ongeschiktheid van de werknemer vanTechcetera, waarna Techcetera gerechtigd is voor zover mogelijk tot vervanging van de werknemer over te gaan. Ingeval opdrachtgever diens klacht niet binnen voornoemde termijnschriftelijk indient, dan kan Techcetera genoegzaam concluderen dat de klacht ongegrond is.

4.5 Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever vanaf de eerste dag van de schriftelijke verzondenaanmaning, tot aan de dag van de algehele voldoening een rente verschuldigd ad 1 % van de openstaande factuurbedragen per kalendermaand, een gedeelte van een maand voor een volle gerekend. Daarnaast is opdrachtgever gehouden naast eventueel door Techcetera noodzakelijkerwijs te maken kosten van rechtsbijstand, 15% van de verschuldigde hoofdsom inclusief rente aan Techcetera te vergoeden, met een minimum van € 120,00, wegens buitengerechtelijke incassokosten.

4.6 Betalingsverplichtingen, welke voor opdrachtgever voortvloeien uit de onderhavige algemene bedrijfsvoorwaarden, zijn niet voor compensatie vatbaar.

4.7 Het overeengekomen uurtarief is gebaseerd op een normale werkweek van 40 uur en op de veronderstelling dat de werkzaamheden binnen Nederland worden uitgevoerd. Voor overwerk,werk op zon- en feestdagen en werk buiten Nederland wordt een bijzonder uurtarief en voor zover van toepassing een onkostenvergoeding overeengekomen. De opdrachtgever is in ieder geval gehouden de door werknemers van Techcetera in het kader van de uitvoering van de opdracht gemaakte onkosten te vergoeden, voor zover deze niet in het uurtarief zijn begrepen.

4.8 Techcetera behoudt zich het recht voor om tussentijds de tarieven te wijzigen, bijvoorbeeld indien er sprake is van één of meer van de navolgende situaties:

  1. indien de opdracht reeds 6 maanden heeft voortgeduurd;
  2. het in werking treden van een overheidsmaatregel;
  3. een verbindend voorschrift welke een directe en aantoonbare relatie heeft met de tariefstelling van Techcetera;
  4. voor zover (de toepassing van) enige bepaling vervat in de opdracht en de bijbehorende voorwaarden dit rechtvaardigen;
  5. verhoging van de kosten in de ruimste zin van het woord verbonden aan de werkzaamheden van de medewerkers;
  6. overige omstandigheden ten gevolge waarvan het jegens Techcetera niet redelijk zou zijn indien de tarieven geen wijziging ondergaan.

4.9 Techcetera behoudt zich het recht voor van de opdrachtgever te verlangen dat op voor haar aanvaardbare wijze zekerheid wordt gesteld voor de verplichtingen van opdrachtgever, in het bijzonder de betaling van de overeengekomen prijs.

5.1 De werknemers van Techcetera voeren de werkzaamheden uit onder leiding en toezicht van Techcetera. Alleen wanneer dit uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen zal de opdrachtgever tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden aanwijzingen kunnen geven aan de werknemers van Techcetera omtrent de uitvoering van de opdracht, mits deze verantwoord zijn en tijdig zijn verleend. De aanwijzingen kunnen niet inhouden dat werkzaamheden voor anderen dan de opdrachtgever behoren te worden verricht of op een andere plaats dan die van de opdrachtgever, tenzij Techcetera daarvoor uitdrukkelijk toestemming geeft.

5.2 Techcetera zal bij het toekennen van vakantiedagen aan haar medewerkers rekening houden met de belangen van de opdrachtgever en zo nodig overleggen met opdrachtgever.

5.3 Ten aanzien van geheimhoudingsplicht en gedragsregels, als ook eigendom van auteurs- en andere rechten, is de bescherming van de opdrachtgever gewaarborgd. Werknemers van Techcetera tekenen hiervoor een beding welke is opgenomen in de individuele arbeidsovereenkomst. Indien de opdrachtgever specifieke regelingen heeft omtrent geheimhouding en gedragsregels, kan schending daarvan alleen aan Techcetera worden tegengeworpen indien de opdrachtgever Techcetera tijdig in kennis heeft gesteld van deze bijzondere geheimhoudingsplicht en/of gedragsregels, dan wel andere rechten, zulks onder overlegging van deze specifieke regels.

6.1 Wanneer de werknemers van Techcetera de werkzaamheden uitvoeren onder leiding en toezicht van opdrachtgever zal de opdrachtgever het resultaat van de door de werknemers van Techcetera verrichte werkzaamheden tenminste wekelijks controleren en zal in overleg met Techcetera de eventueel ontstane schade zoveel mogelijk beperken. 

6.2 Van aansprakelijkheid van Techcetera is sprake in geval van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming, waarvan sprake is, indien fouten zijn gemaakt dan wel indien Techcetera nalatig is geweest op een wijze die niet past bij een normale vakkennis behorend bij de aanvaarding van een project als het onderhavige. Van een toerekenbare tekortkoming kan echter alleen sprake zijn indien, Techcetera ook nadat zij via een aangetekende brief in gebreke is gesteld, dit met inachtneming van een redelijke termijn voor alsnog nakoming, niet of niet tijdig heeft nagekomen. De aansprakelijkheid van Techcetera vervalt door verloop van 12 maanden na oplevering van de opdracht c.q. eindigen van de werkzaamheden.

6.3 De aansprakelijkheid van Techcetera voor eventuele schade in de ruimste zin van het woord, is beperkt tot maximaal de helft van het bedrag van de gefactureerde uitvoeringssom als voorzien in de aangegane overeenkomst. Techcetera is niet aansprakelijk voor gevolgschade, hoe ook genaamd door wie ook kenbaar gemaakt, en opdrachtgever zal Techcetera ter zake vrijwaren.

6.4 Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle directe en indirecte schade en kosten, inclusief bedrijfsschade, veroorzaakt door het niet naleven van zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst of de wet, schade ontstaan door het handelen of nalaten van de medewerkers van Techcetera en voor de aanwezigheid van verborgen gebreken in de zaken of het werk. Opdrachtgever vrijwaart Techcetera voor aanspraken van derden ter zake.

6.5 De opdrachtgever zal voldoen aan alle nodige en wenselijke veiligheidseisen ten aanzien van de ruimten waarin en ten aanzien van de zaken waaraan of waarmee werknemers van Techcetera werken of waarvan gebruik wordt gemaakt, tenzij deze zaken in eigendom toebehoren aan Techcetera. De opdrachtgever is tegenover werknemers aansprakelijk ex artikel 7:685 BW en zal Techcetera ter zake vrijwaren. Techcetera heeft voor haar werknemers een collectieve wettelijke aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Ten aanzien van diefstal, breuk, beschadiging en dergelijke van goederen en zaken die derden waaronder opdrachtgever van, Techcetera al dan niet tijdelijk aan werknemers van Techcetera ter beschikking stellen, aanvaardt Techcetera echter geen aansprakelijkheid.

7.1 De opdrachtgever zal de overeengekomen werkzaamheden onafgebroken door Techcetera laten verrichten. Indien zulks tijdelijk onmogelijk is, heft dit de verplichting van de opdrachtgever tot betaling van de overeengekomen vergoeding niet op, ook al worden er geen werkzaamheden verricht. In onderling overleg zullen partijen echter trachten de schade van de opdrachtgever zoveel mogelijk te beperken. 

7.2 Onder overmacht wordt verstaan: iedere van de wil van Techcetera onafhankelijke omstandigheid, ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst te voorzien, die nakoming door Techcetera van het overeengekomene tijdelijk of blijvend onmogelijk maakt. Onder overmacht wordt bijvoorbeeld ook verstaan het uitvallen van een werknemer van Techcetera ten gevolge van onder andere arbeidsongeschiktheid, overlijden, werkweigering of ontslagname e.d.

7.3 Indien Techcetera door het uitvallen van haar werknemer om welke reden dan ook niet in staat is de werkzaamheden voort te zetten, zal Techcetera zich inspannen om uit eigen bestand een andere geschikte werknemer te vinden en deze werknemer de werkzaamheden te laten voortzetten. Techcetera is niet aansprakelijk voor het opschorten en/of beëindigen van de overeengekomen werkzaamheden ten gevolge van het uitvallen van een werknemer van Techcetera.

8.1 In geval van overmacht aan de zijde van Techcetera kan Techcetera haar verplichtingen uit de overeenkomst steeds schriftelijk opschorten dan wel de overeenkomst ontbinden zonder tot schadevergoeding verplicht te zijn.

8.2 Indien opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst of de onderhavige algemene bedrijfsvoorwaarden, of als opdrachtgever niet aan een verzoek van Techcetera om zekerheid te stellen voldoet, als ook in geval van faillissement of surséance van betaling van opdrachtgever, kan Techcetera nakoming van haar verplichtingen uit de overeenkomst met opdrachtgever geheel of gedeeltelijk opschorten of de overeenkomst ontbinden, onverminderd het recht van Techcetera om schadevergoeding te vorderen.

9.1 Op de overeenkomsten van Techcetera is het Nederlands recht van toepassing.

9.2 Tenzij dwingendrechtelijk anders is voorgeschreven worden geschillen met uitsluiting van iedere andere rechter in eerste aanleg voorgelegd aan de Rechtbank Rotterdam.

Disclaimer

Op deze site is informatie te vinden van en over Techcetera. De samenstellers betrachten de uiterste zorgvuldigheid bij het maken, samenstellen en verspreiden van de informatie op deze site. Techcetera kan evenwel geen garantie afgeven betreffende onder meer de beschikbaarheid, compleetheid, juistheid, actualiteit, of de betrouwbaarheid van de inhoud van de site.

In geen enkel geval zal Techcetera aansprakelijk zijn voor schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid tot gebruik van de site. Kopiëren, vermenigvuldigen, verspreiden en/of doorgeleiden van informatie uit deze website is uitsluitend toegestaan met toestemming vooraf van Techcetera en voorzien van bronvermelding.

Sign in

Sign Up

Registration is currently disabled.

Forgot Password